Sekretesspolicy

DEWALT®s RIKTLINJER FÖR SEKRETESS PÅ INTERNET

Välkommen till DEWALT.se som drivs av DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (registreringsnummer SC14586) med styrelsesäte på Migvie House, North Silver Street, Aberdeen. AB10 1RJ, Skottland. Villkoren nedan gäller när du använder dig av DEWALT.se. Läs igenom dem noggrant. DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, dess moderbolag, dotterbolag och andra företag inom koncernen står för DEWALT.se och de tjänster som finns på DEWALTs relaterade webbplats DEWALT.eu i enlighet med dessa villkor.  

Personuppgiftsombud är Dewalt Industrial Power Tool Company Limited.När termerna ”du” och ”din(a)” förekommer i dessa riktlinjer för sekretess avses alla som använder sig av webbplatsen.

OBS! GENOM ATT SKICKA IN PERSONUPPGIFTER TILL OSS OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT ALLA PERSONUPPGIFTER SOM DU SKICKAR IN FÅR HANTERAS AV OSS PÅ DET SÄTT OCH I DET SYFTE SOM HÄR NEDAN BESKRIVS, OCH DU ANSVARAR FÖR ATT ALLA DE UPPGIFTER SOM DU GER OSS ÄR KORREKTA.

Vi värderar din sekretess på Internet mycket högt. Riktlinjerna för sekretess nedan beskriver DEWALTs rådande riktlinjer och rutiner med hänsyn till personuppgifter som vi samlat in direkt från dig och/eller via webbplatsen i sådan utsträckning att personuppgifterna skyddas av gällande europeisk lag för skydd av personuppgifter. Termen ”personuppgifter” hänför sig till personligt identifierbar information om dig, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Dessa riktlinjer besvarar följande:
 1. Vad för slags uppgifter samlar DEWALT in och hur använder DEWALT dessa uppgifter?
 2. Hur avsäger jag mig e-post från DEWALT i framtiden?
 3. Vilka är riktlinjerna för DEWALTs äganderätt till uppgifterna?
 4. Vad gäller för länkar från DEWALT till andra webbplatser?
 5. Kommer dessa riktlinjer för sekretess att genomgå förändring?
 6. Hur kan jag försäkra mig om att den information som DEWALT innehar om mig är korrekt och uppdaterad?
 7. Kommer DEWALT att lämna ut mina uppgifter utanför landet?.
 8. Vilka säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter?
 9. Tillämplig lag
 10. Contact DEWALT

1. Vad för slags uppgifter samlar DEWALT in och hur använder DEWALT uppgifterna?

Du kanske väljer att köpa produkter av oss eller att ta emot ytterligare information eller tjänster från oss, eller att förse oss med uppgifter som har med kundnöjdhetsenkäter, kundköpvanor och annan köpinformation att göra. När du köper våra produkter eller ber om ytterligare information frågar vi efter personlig information inklusive personuppgifter om dig, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Det kan också hända att vi ber om demografiska uppgifter så att vi kan rikta tjänsten mot dig. De uppgifter som du sänder in lagras sedan antingen manuellt eller elektroniskt i vår databas. Ibland kompletterar vi den information som du gett oss med uppgifter från tredje part. Om t.ex. felaktigt postnummer knappats in kan vi med hjälp av tredjepartmjukvara korrigera uppgifterna.  

Användningen av personuppgifterna

Den information som vi får av kunderna hjälper oss att kontinuerligt förbättra och göra dina besök på vår webbplats personliga, liksom den hjälper oss att förbättra de produkter och tjänster som vi tillhandahåller.  När du ombeds lämna ifrån dig personuppgifter kan det vara av någon/några av följande orsaker:

 • Vi kanske behöver kontakta dig emellanåt för att informera om nya produkter och tjänster som vi kommer att erbjuda.
 • Vi kanske behöver skicka dig information om våra produkter och tjänster, och om regelbundna uppdateringar i frågor som vi tror är av intresse för dig.
 • Vi kanske behöver skicka dig efterfrågad information om våra produkter och tjänster.
 • Vi kanske behöver kontakta dig för att tala om att du vunnit en tävling som vi genomfört.
 • Vi kanske behöver använda dina personuppgifter i marknadsföringssyften och marknadsundersökningar; och vi kanske behöver använda dina personuppgifter för att skapa statistik.
 • Vi kanske behöver dina personuppgifter för att genomföra dina beställningar, för att besvara eventuella garantianspråk och/eller för att tillhandahålla begärda tjänster.
 • Vi kanske behöver använda dina personuppgifter för att kontakta dig när så behövs eller är lämpligt, t.ex. om du har en fråga angående våra produkter eller tjänster.
 • Vi kanske behöver använda dina personuppgifter för att administrera denna webbsida och som hjälp för att förbättra våra tjänster. Detta kan innebära att aktuella och gamla besökare på DEWALTs webbplats, vilka lämnat ifrån sig personuppgifter, kontaktas.

Vi kommer att be om adekvata, relevanta och för ändamålet tillräckliga uppgifter. Om vi skickar dina uppgifter någonstans kommer det att ske via e-post eller reguljär post (om du samtyckt till detta).  

Anonyma uppgifter som samlats in via denna webbsida

Utöver de uppgifter som vi samlar in enligt förfarandet ovan använder vi teknik för insamling av anonyma uppgifter om användningen av vår webbplats. Vår server loggar t.ex. automatiskt vilka sidor på vår webbplats som besökarna tittar på, deras IP-adresser och vilka webbläsare som användarna utnyttjar sig av. Den här tekniken identifierar inte dig som person, den låter oss bara samla statistik över våra besökare och hur dessa använder vår webbplats. Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra sidor på vår webbplats. Vi kan använda oss av teknik för att spåra hur ofta dessa länkar används och för att ta reda på vilka sidor på vår webbplats som besökarna väljer att titta på. Den här tekniken identifierar alltså inte dig som person - den låter oss bara samla in statistik över hur dessa hyperlänkar används.

Cookies

För att samla in de anonyma uppgifter som beskrevs i föregående stycke kan vi använda oss av "cookies" som blir kvar i cookiesfilen på din webbläsare tills läsaren stängs ned. Vi kan också använda oss av ”cookies” i e-postkommunikation för att göra e-meddelandet personligt och för att spåra det för att se om det har öppnats eller blivit läst, och för att ta reda på om du har använt några av de länkar som ingick i e-postkommunikationen. På detta vis kan vi övervaka och förbättra vår e-postkommunikation och vår webbplats.Cookies i sig själva kan inte användas för att avslöja identiteten hos användaren. En cookie är en liten textfil som skickas till din webbläsare och lagras på hårddisken i din dator. Cookies skadar inte din dator. Du kan ställa in webbläsaren så att den talar om när du får en cookie. På så sätt kan du bestämma om du vill acceptera den eller inte. Vi använder också din IP-adress för att hjälpa till med att diagnosticera serverproblem och för att administrera vår webbplats. En IP-adress är en numerisk kod som identifierar din dator i ett nätverk, eller som i detta fall, på Internet. Din IP-adress används också för att samla in bred demografisk information.Vi kan också utföra IP-kontroller för att fastställa vilken domän du kommer ifrån (d.v.s. aol.com, yourcompany.com) för att mer korrekt uppskatta användardemografin.

Spridning av dina personuppgifter

Vi sprider, säljer eller distribuerar inte dina personuppgifter på annat sätt än enligt föreskrifterna i denna sekretessförklaring och under dessa begränsade omständigheter:

 • Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas av andra företag inom koncernen för att du ska få den information, de produkter eller tjänster som du efterfrågat, eller den information om produkter, tjänster eller frågor som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • Dina personuppgifter kan också överföras till eller delas av andra företag inom vår koncern och/eller en tredje part som hanterar personuppgifter åt oss i enlighet med det syfte som uppgifterna ursprungligen samlades in för (inklusive de syften som beskrivs i riktlinjerna för sekretess), eller i andra syften som du i så fall har samtyckt till. Ibland kan t. ex. en tredje part ha tillgång till dina personuppgifter för att stödja vårt system för informationsteknik eller för att hantera e-kommunikation åt oss. Dessa tredje parter har tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina uppgifter, men de får inte användas i annat syfte.
 • I de fall då du samtyckt kan vi också lämna ut dina uppgifter till andra tredjepartverksamheter vilka får kontakta dig angående de produkter och tjänster som de har att erbjuda, vilka kan vara av intresse för dig.
 • Vi kan eventuellt dela med oss av, överföra eller röja uppgifter som finns i våra databaser eller serverloggar om detta sker för att en juridisk föreskrift ska efterföljas, i rättskipningssyfte, i samarbete med bedrägeribekämpningsdatabaser, för att skydda din person, för att skydda säkerheten och integriteten hos vår databas eller hos denna webbplats, för att vidta åtgärder vid juridiskt ansvar eller vid eventuell försäljning, sammanslagning, omorganisering, avveckling eller liknande. Vi kommer, i enlighet med vad lagen föreskriver, att underrätta dig om sådan överföring eller spridning.

Innan vi sprider uppgifterna till tredje part kommer vi att göra allt för att kontraktsenligt kräva att denna tredje part att vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder, liksom åtgärder gällande organisation och säkerhet, för att dessa uppgifter ska förbli skyddade och för att sekretesskrav och gällande lagar ska följas.

2. Hur avsäger jag mig e-post från DEWALT i framtiden?

Om du finns med på vår e-postlista har du kanske fått e-meddelanden från oss om våra produkter, specialerbjudanden, tävlingar eller annat. Om du inte vill få fler e-meddelanden från oss eller om du inte vill att vi ska hantera dina uppgifter på något annat sätt kan du meddela oss på reply@DEWALT.com med ”Avsluta e-prenumeration” i rubrikfältet.I varje e-meddelande du får av oss finns ett enkelt, automatiserat sätt för dig att avsluta e-kommunikationen med oss. Om du vill att så ska ske följer du bara instruktionerna som finns längst ned i alla meddelanden. Vi kommer då att göra allt för att e-kommunikationen genast ska upphöra. Detta kommer att ske så snabbt som möjligt, med reservation för den fördröjning som administreringen av åtgärden innebär.

3. Vilka är riktlinjerna för DEWALTs äganderätt till uppgifterna?

Alla åsikter, idéer, förslag och annan feedback som sänts in till våra webbplatser får användas av DEWALT, utan restriktioner och helt kostnadsfritt, och ingenting i dessa riktlinjer får begränsa eller på annat sätt påverka detta. Det kan förekomma att vi efterfrågar eller tar emot dina åsikter eller idéer. I så fall kommer du att ombes acceptera villkoren i ett avtal om sådan informationsinsamling, innan du skickar in din information.

4. Vad gäller för länkar från DEWALT till andra webbplatser?

Vi kan eventuellt lägga till externa länkar till andra relaterade webbplatser. Vi kommer först och främst att länka mot sidor som hyser samma stora respekt för sekretess på Internet som vi gör. Emellertid ansvarar vi inte för innehållet på sådana länkar. Dessutom innebär det inte att DEWALT står bakom ett visst företag, deras produkter eller tjänster, bara för att vi länkar till företagets webbplats. Läs igenom riktlinjerna för sekretess och användarvillkoren på sådana länkade webbplatser.

5. Kommer dessa riktlinjer för sekretess att genomgå förändringar?

Vi förbättrar ständigt våra kommunikationsmetoder och lägger till nya funktioner och egenskaper till webbplatsen och våra befintliga tjänster. I och med dessa pågående förändringar, lagändringar och den skiftande karaktären hos tekniken kommer våra datarutiner att genomgå förändringar över tid. Om och när våra datarutiner förändras kommer vi, när lagen så föreskriver, att underrätta er och den lokala datamyndigheten om sådana förändringar. Vi rekommenderar att du kontrollerar innehållet på denna sida ofta.

6. Hur kan jag försäkra mig om att den information som DEWALT innehar om mig är korrekt och uppdaterad?

Efter skriftlig begäran från dig och uppvisande av tillräckliga uppgifter för att vi ska kunna identifiera dina personuppgifter får du ta del av de personuppgifter vi innehar om dig. För denna tjänst kan vi debitera en avgift som sträcker sig upp till den maximalavgift som är tillåten enligt gällande lag. Vi kommer också att korrigera, ändra eller ta bort personuppgifter som inte stämmer för att sedan underrätta alla tredjepartmottagare om de nödvändiga förändringarna. Du kan uppdatera de uppgifter du lämnat in till oss genom att kontakta oss på adressen nedan. Om du inte ber oss ta bort dina personuppgifter kommer de att ligga kvar så länge de tjänar de syften för vilka de ursprungligen samlades in. Vid begäran av radering av personuppgifter måste vi respektera de rättsliga och etiska krav på rapportering eller sparande av dokument som åligger oss.  

7. Kommer DEWALT att lämna ut mina uppgifter utanför landet?  

Om du besöker denna webbplats från annat land än det land där våra servrar finns (för tillfället Tyskland) kommer kommunikationen nödvändigtvis att resultera i att uppgifter sprids över de internationella gränserna. Dessutom kan dina uppgifter överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i ett eller flera av de syften som uppgifterna ursprungligen samlades in i (inklusive de syften som beskrivs i riktlinjerna för sekretess), eller i syften du därefter samtyckt till. Observera att en del av de länder som dina uppgifter sprids till kan sakna likvärdigt skydd för personuppgifter som finns i ditt hemland. Genom att du besöker vår webbplats och kommunicerar elektroniskt med oss samtycker du till att vi hanterar och delar med oss av dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 7.

8. Vilka säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga åtgärder för den tekniska säkerheten och organiseringen och gör allt för att kunna garantera att alla tredje parter som hanterar dina personuppgifter åt oss vidtar lämpliga åtgärder för den tekniska säkerheten och organiseringen, så att dina personuppgifter skyddas mot icke auktoriserad eller olaglig hantering av dina personuppgifter samt mot oförutsedd förlust eller sabotage eller förstörelse av dina personuppgifter. Alla personuppgifter lagras i säkrade datorer och krypteras i de fall det är möjligt.

9. Tillämplig lag

Denna sekretessförklaring utgör en del av användarvillkoren på vår webbplats http://www.dewalt.se/privacy/ och alla kontroverser eller skadeståndskrav oavsett natur, som har sitt ursprung i, eller har att göra med användningen av denna webbplats faller under svensk rätt, utan hänsyn till bestämmelser om internationell privaträtt. Alla åtgärder och förfaranden som har sitt ursprung i denna sekretessförklaring, dess giltighet, effektivitet eller överträdelse, eller själva innehållet i denna sekretessförklaring kan tas upp i svenska domstolar, och därmed samtycker du till och underkastar dig sagda domstolars jurisdiktion i alla sådana avseenden, oåterkalleligen. Oavsett vad som tidigare sagts förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder i en jurisdiktion där vi tror att brott mot detta avtal har begåtts eller kommer att begås.

10. Kontakta DEWALT

Vi välkomnar reaktioner på denna sekretessförklaring. Om du har frågor angående förklaringen eller angående några av våra tjänster kan du kontakta oss via e-post på reply@dewalt.com eller genom att skriva brev till oss på DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD England. All feedback som kommer in lagras vid detta kontor.