ANVÄNDARVILLKOR


COPYRIGHT 2001 - 2022

Välkommen till DEWALT.se som drivs av DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (registreringsnummer SC14586) med styrelsesäte på Migvie House, North Silver Street, Aberdeen. AB10 1RJ, Skottland. Villkoren nedan gäller när du använder dig av DEWALT.se. Läs igenom dem noggrant. DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, dess moderbolag, dotterbolag och andra företag inom koncernen står för DEWALT.se och de tjänster som finns på DEWALTs webbplats DEWALT.eu i enlighet med dessa villkor.

1. AVTAL

Alla tillämpbara lagar och förordningar samt dessa användarvillkor gäller vid tillgång till och användning av denna webbplats och den information, det material, de produkter och tjänster som finns tillgängliga här. Genom att besöka denna webbplats samtycker du till användarvillkoren vilka är ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker ska du inte använda denna webbplats. Dessa användarvillkor kan ändras av oss emellanåt utan att vi underrättar dig. De senaste användarvillkoren kommer att finnas på webbplatsen och de bör alltid läsas igenom innan användning av webbplatsen så att du säkert är införstådd med de användarvillkor under vilka du har tillgång till denna webbplats. Om du inte har tillgång till användarvillkoren genom Internet kan vi vid förfrågan förse dig med en kopia av de senaste villkoren via e-post. TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS (ELLER DEL DÄRAV) SAMT ANVÄNDNING AV INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS (ELLER DEL DÄRAV) ÄR INTE AVSEDD FÖR, OCH ÄR FÖRBJUDEN, NÄR SÅDAN TILLGÅNG ELLER ANVÄNDNING BRYTER MOT TILLÄMPBARA LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER.

2. MINDERÅRIGA

Webbplatsen är kommersiell. Därför riktar den sig inte till barn och underåriga.

3. INFORMATION OM PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Alla hänvisningar till information, material, produkter och tjänster på denna webbplats gäller information, material, produkter och tjänster som finns tillgängliga i de länder eller jurisdiktioner som specificerats endast med avseende på sådan information, om ej annat uppges. Ingenting på denna webbplats utgör ett erbjudande att köpa eller sälja våra produkter eller tjänster i någon jurisdiktion. Webbplatsen är endast avsedd att användas i informationssyfte.

4. SAMTYCKE TILL SEKRETESS OCH DATASKYDD

Genom att du samtycker till dessa användarvillkor intygar du att du har läst och är införstådd med villkoren i våra riktlinjer för sekretess och att du samtycker till dessa. (KLICKA HÄR FÖR TILLGÅNG TILL VÅRA RIKTLINJER FÖR SEKRETESS). Med undantag för personuppgifter är all kommunikation med oss och allt material du skickar in över Internet icke-konfidentiell och allmän egendom och kommer att behandlas därefter. När du sänder in personlig information till oss ger du oss uttryckligen tillstånd att sprida och/eller använda sådana uppgifter i alla lagenliga syften som följer våra riktlinjer för sekretess. Det är strängt förbjudet att sända in eller överföra material som är olagligt, hotfullt, ärekränkande, förtalande, obscent, pornografiskt eller vanhelgande, eller att sända in material som kan utgöra eller uppmuntra till agerande som kan klassas som straffbar gärning eller lagöverträdelse.Vi förbehåller oss rätten att övervaka din kommunikation med oss i form av post, röstmeddelande, fax, e-post eller annat medel för ändamål som kvalitetskontroll, säkerhet och andra affärsbehov. Oavsett vad som tidigare sagts kommer alla personuppgifter som vi får in genom denna webbplats att hanteras i enlighet med våra riktlinjer för sekretess.

5. ÄGANDERÄTT

Om inte annat framgår skyddas denna webbplats och dess utformning, text, innehåll, urval och innehållsuppställning, organisation, grafik, design, kompilering, magnetöversättning, digitalkonvertering och annat som har med denna webbplats att göra (”inslag”) enligt gällande regler för upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt (inklusive men inte begränsat till immateriell egendom) och tillhör DEWALT eller är inkluderade i rättighetsinnehavarnas tillstånd och är skyddade i enlighet med lagarna för upphovsrätt och varumärken.Det görs inga undantag för någon regel hos sådana ”Element” på denna webbplats. Du ges inte äganderätt till några sådana ”Element” som kan ses på denna webbplats. Om inte annat framgår häri får inte dessa ”Element” användas, kopieras, reproduceras, distribueras, återutges, laddas ned, modifieras, visas upp, skickas eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive men inte begränsat till kopiering eller inspelning på elektronisk, mekanisk eller annan väg, utan att skriftligt medgivande har getts.Härigenom erhålls tillstånd att i nödvändig utsträckning lagligt tillgå och använda denna webbplats och/eller uppgifter, material, produkter och/eller tjänster som finns på denna för att visa upp, ladda ned, arkivera eller skriva ut delar av denna webbplats, förutsatt att du inte gör några förändringar i ”Elementen” och att du beaktar meddelandena om upphovsrätt och äganderätt som finns i inslagen. Om du bryter mot några av dessa användarvillkor dras tillståndet automatiskt in.

6. VARUMÄRKEN

DEWALT®-logotypen, alla produktnamn (inklusive - utan begränsningar - märkena GUARANTEED TOUGH™, EXTREME™, SERIES 20™, SERIES 40™, SERIES 60™ och det gulsvarta färgschemat), alla sidhuvuden, kundgrafik, alla ikonknappar, alla varumärken, tjänstemärken och logotyper som förekommer på denna webbplats om inte annat uppges är DEWALTs tjänstemärken, varumärken och/eller varumärkets helhetsintryck (”Märkena”). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstemärken och eller helhetsintryck för varumärken som nämns, visas, citeras eller på annat sätt indikeras på webbsidan tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte använda ”Märkena” på något sätt utan att först be om skriftligt tillstånd. Du samtycker till att du inte får visa eller använda andra ägares varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstemärken och/eller helhetsintryck av varumärken utan dessa ägares skriftliga tillstånd. Det är strängt förbjudet att använda eller missbruka ”Märkena” eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstemärken och/eller helhetsintryck av varumärken som finns på sidan, förutom på ett sätt som här är tillåtet.

7. ANSVARSFRISKRIVNING - HYPERLÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar och/eller reklam för andra webbplatser som stöds av oss och länkar till webbplatser som stöds av icke relaterade företag och personer (tredjepartwebbplatser). Reklam för eller länkar till en tredjepartwebbplats innebär inte att vi står bakom, godkänner eller accepterar något ansvar för den webbplatsen, dess innehåll eller användning, eller de produkter och tjänster som tillgängliggörs genom en sådan tredjepartwebbplats. Vi ansvarar inte för åtgärder, innehåll, korrekthet, uttalade åsikter, riktlinjer för sekretess, produkter och tjänster som finns på dessa länkar eller som tillgängliggörs genom dessa resurser eller som dyker upp på sådana tredjepartwebbplatser, ej heller för skada eller förlust, som uppstått som direkt eller indirekt följd av att du använt dig av en sådan tredjepartwebbplats.Sådana tredjepartwebbplatser är inte kontrollerade eller övervakade av oss med avseende på korrekthet, fullständighet eller överensstämmelse med tillämpbara lagar och föreskrifter. Överhuvudtaget representerar vi inte eller borgar för, varken uttalat, underförstått eller på annat sätt, några av de webbplatser vars innehåll, produkter och tjänster du kan nå genom vår webbplats, deras innehåll eller de produkter och/eller tjänster som tillgängliggörs via sådana webbplatser. Om du bestämmer dig för att lämna vår webbplats och gå vidare till dessa webbplatser gör du det på egen risk. Alla regler, riktlinjer (inklusive riktlinjer för sekretess) och driftsanvisningar på sådana webbplatser gäller dig när du besöker dessa webbplatser.

8. LÄNKAR FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Länkar till denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet. Oavsett om medgivande till länkning till webbplatsen finns är det förbjudet att länka till annan sida än hemsidan. Personer som ger tillgång till denna webbplats via länk från en annan webbplats är ensamma ansvariga för innehåll, korrekthet, uttalade åsikter, riktlinjer för sekretess, produkter och tjänster som är tillgängliga på eller genom källwebbplatsen och för påpekanden eller intryck som skapats gällande DEWALT.Tillstånd från oss att länka till denna webbplats ges utan att vi tar på oss något ansvar för sådana länkar, och härmed frånsäger vi oss allt sådant ansvar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst dra in tillståndet för länkning till denna webbplats.Den som ger tillgång till denna webbplats eller som tillhandahåller uppgifter från denna webbplats är ansvarig för att den som får sådan tillgång eller sådana uppgifter får kännedom om dessa användarvillkor. Detta är inget vi ansvarar för.

9. INGA GARANTIER

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAG AVSÄGER SIG DEWALT DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE ALLA GARANTIER, I UTTALAD UNDERFÖRSTÅDD, LAGSTADGAD ELLER ANNAN FORM. UTAN ATT BEGRÄNSA VAD SOM TIDIGARE SAGTS REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE DEWALT, VÅRA NÄRSTÅENDE BOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE DIG ELLER DITT BOLAG OCH DEWALT, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE AVSÄGER SIG HÄRMED (A) ALLA SÄLJBARHETSGARANTIER, LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLT ÄNDAMÅL, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG, (B) GARANTIER RÖRANDE FÖRSENINGAR, AVBROTT, FEL ELLER OM WEBBPLATSEN ELLER DELAR AV DENNA INTE FUNGERAR SOM DEN SKA, (C) GARANTIER RÖRANDE ÖVERFÖRING ELLER LEVERANS AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS TILLGÄNGLIGHET VID SPECIFIKT TILLFÄLLE ELLER PLATS, (D) GARANTIER RÖRANDE ANVÄNDNING, GILTIGHET, EXAKTHET, VALUTA ELLER TILLFÖRLITLIGHET HOS ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAN INFORMATION SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS OCH (E) GARANTIER RÖRANDE WEBBPLATSER VILKA DENNA WEBBPLATS ÄR LÄNKADE MOT. Det är ditt ansvar att bedöma (eller kalla in professionell hjälp för att bedöma) korrektheten och fullständigheten hos alla uppgifter, uttalanden, åsikter och annat material på denna webbplats eller webbplats mot vilken den är länkad. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag eller ansvarsfriskrivning från vissa garantier. Därför kanske en del av ansvarsfriskrivningarna ovan inte gäller dig. Vi försöker inte undanta eller begränsa ansvaret för dödsfall eller personskador till följd av försummelse eller för falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte. Dina lagenliga rättigheter i egenskap av konsument, i de fall sådana finns, påverkas inte.

10. UNDANTAG FRÅN ANSVARI

STÖRSTA UTSTRÄCKNING, I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAG, UNDANTAR VI FÖR VÅRA ANSTÄLLDA, VÅRA OMBUD, VÅRA LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER ANSVAR FÖR FÖRLUSTER OCH UTGIFTER OAVSETT NATUR OCH URSPRUNG, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIFIKA, STRAFFBARA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ANVÄNDNINGSFÖRLUST, DATAFÖRLUST, VIRUSORSAKADE FÖRLUSTER, INKOMSTFÖRLUST, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM, TREDJEPARTSKADESTÅNDSKRAV ELLER ANDRA FÖRLUSTER AV ANNAT SLAG ELLER NATUR, ÄVEN OM VI FÖRVARNATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAN WEBBPLATS LÄNKAD MOT DENNA WEBBPLATS. DU HAR DET YTTERSTA ANSVARET FÖR ATT DATABACKUP OCH VIRUSKONTROLL SOM DU FINNER NÖDVÄNDIG SKA FINNAS TILLGÄNGLIG. DETTA ÄR EN OMFATTANDE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER ALLA SORTERS FÖRLUSTER OCH SKADOR OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET GRUNDAR SIG PÅ KONTRAKT, FÖRSUMMELSE, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. I VISSA JURISDIKTIONER ÄR ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA OVAN INTE TILLÅTNA OCH DÄRFÖR KANSKE DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING VISAR SIG VARA OGILTIG ELLER AV NÅGON ANLEDNING ICKE VERKSTÄLLBAR SKA DET TOTALA ANSVARET FÖR DEWALT, DERAS NÄRSTÅENDE BOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE I ANSVARSFRÅGOR SOM ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSADE, HÖGST UPPGÅ TILL 100 £. VI FÖRSÖKER INTE UNDANTA ELLER BEGRÄNSA ANSVARET FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR TILL FÖLJD AV FÖRSUMMELSE ELLER FALSKA UPPGIFTER LÄMNADE I BEDRÄGLIGT SYFTE, INTE HELLER ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER GÄLLANDE LAG.

11. SKADESTÅND OCH BEFRIELSE

Du samtycker till att befria och hålla oss liksom våra tjänstemän, chefer, ombud, representanter och anställda, skadeslösa inför skadeståndskrav, ansvar, förlust, utlägg eller krav, inklusive rättsliga avgifter relaterade till din överträdelse av dessa användarvillkor eller din användning av denna webbplats eller de uppgifter, material, produkter och tjänster som tillhandahålls genom densamma.

12. LICENS OCH WEBBPLATSÅTKOMST

DEWALT ger dig begränsad licens att tillgå och använda denna webbsida för personligt bruk. Du får inte ladda ned (utom vid page caching) eller förändra någon del av den, om inte detta föregåtts av skriftligt medgivande från DEWALT. Denna licens ger dig inte rätt att sälja vidare eller dra kommersiell nytta av denna webbsida eller dess innehåll, ej heller att samla in produktlistningar, beskrivningar eller priser, använda sidan eller dess innehåll i avlett syfte för vidare användning, att ladda ned eller kopiera kontouppgifter i andra försäljares intressen, eller att använda datamining (sökande efter mönster i stora datamängder), robotar eller liknande verktyg för insamling och uttagning av data. Denna webbsida eller delar därav får inte reproduceras, kopieras, säljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan föregående skriftligt medgivande från DEWALT.

13. MODIFIERINGAR OCH ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

DEWALT förbehåller sig rätten att temporärt eller permanent modifiera, revidera, radera, upphäva eller avbryta denna webbplats (eller delar därav) och/eller de uppgifter, det material, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga genom denna webbplats (eller delar av denna) utan förgående varning. Dessa villkor uppdaterades senast 14 mars, 2001. Du samtycker till att vi är skadeslösa inför dig eller tredje part vid alla sådana modifieringar, revideringar, borttagningar, avbrott eller nedstängning av denna sida. Om något av dessa villkor skall förklaras ogiltigt eller icke verkställbart ska det villkoret ses isolerat och får inte påverka giltigheten och verkställbarheten hos de resterande villkoren. Om DEWALT misslyckas med att utöva eller verkställa en rättighet eller en bestämmelse ska detta inte tolkas som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Sammanställning, befintlighet, utformning, effekt och giltighet gällande samtliga aspekter av dessa villkor eller bestämmelser i dessa villkor eller möjlig konflikt med hänsyn till det material som finns på denna webbplats ska svensk rätt tillämpas. Svenska domstolar har ensam jurisdiktion i rättsärenden som kan ha sitt ursprung i dessa villkor eller i bruket av denna webbplats.Trots vad som sagts tidigare förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder i vilken jurisdiktion som helst där vi anser att brott mot avtalet har skett eller håller på att begås.Tillgång till eller användning av denna webbplats eller uppgifter, material, produkter och/eller tjänster på denna webbplats kan förbjudas i lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du ansvarar för att du efterlever den lag som gäller i det land från vilket du besöker webbplatsen. Vi påstår inte att uppgifterna häri är korrekta eller tillgängliga utanför USA eller EU.

15. ÖVERGRIPANDE FÖRSTÅELSE

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på denna webbplats, och inget påstående, ingen förklaring, muntlig eller skriftlig motivation, som inte finns häri, skall binda någon part vid detta avtal. Om vi misslyckas med att verkställa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor ska detta inte räknas som ett undantag från sådana föreskrifter eller från rätten att verkställa sådana bestämmelser. Om någon behörig domstol skulle bedöma att en av bestämmelserna i dessa användarvillkor är lagstridig ska den bestämmelsen ändras och tolkas så att den på bästa sätt uppfyller syftet med originalbestämmelsen i största möjliga utsträckning i enlighet med lagen, och de återstående bestämmelserna i användarvillkoren skall fortfarande gälla fullt ut.

16. AVSTÅENDE

DEWALTs underlåtelse att vid något tillfälle kräva fullgörande av dessa föreskrifter tillhörande detta användaravtal eller att utöva någon rättighet som ges i detta avtal skall inte detta bedömas som ett avstående av giltighet för sådan föreskrift eller sådan rättighet. Alla avståenden måste ske skriftligen. Såvida ett skriftligt avstående inte innehåller ett uttryckligt uttalande som motsäger detta, skall inget avstående ske från DEWALT för något brott mot någon föreskrift tillhörande detta användaravtal, eller för någon rättighet som ges i detta avtal, gälla som ett avstående för något upprepat eller efterföljande brott mot sådan föreskrift, ett avstående gällande föreskriften i sig självt eller ett avstående gällande någon rättighet tillhörande detta användaravtal.

17. KONTAKTA OSS

Om du har frågor angående dessa användarvillkor eller i andra ärenden kan du skriva till oss på DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, eller kan du skicka e-post till reply@dewalt.com

Copyright © 2001 - 2022 DEWALT