Friskrivning

All information och alla beräkningar skall endast användas som en guide och kräver att man följer bruksanvisningar och annan teknisk information noggrannt.

Arbetsgivaren är ansvarig för att hälso- och säkerhetslagar efterföljs samt för bedömning av vibrationsnivåer genom att göra lämpliga beräkningar specifikt för arbetsuppgiften och arbetsmiljön. DEWALT har inte något ansvar för detta.

Nationella föreskrifter kan skilja sig från de som fastställs på denna hemsida. DEWALT tar inget ansvar för ofullständig information i dessa dokument.

Alla vibrations-/ljudvärden och beräkningar på denna hemsida baseras på mätningar gjorda med DEWALT-verktyg och tillbehör. Mätningarna har utförts enligt lämplig standard.

Vibrationsnivåer för elverktyg i denna information har mätts i enlighet med standardtester i EN60745 eller EN61029 och kan användas för att jämföra verktyg med varandra.

Vibrationsnivåerna representerar verktygets huvudsakliga arbetsuppgift. Om verktyget används för andra arbetsuppgifter, med andra tillbehör, eller är dåligt skötta, kan vibrationstalet variera. Detta kan öka exponeringsnivån markant över den totala användningstiden.

Ljudtryck och ljudstyrka för bärbara elverktyg har fastställts i enligthet med standard EN60745 och för transportabla elverktyg i enlighet med standard EN61029.

Följ de nationella kraven för damm - för de material du önskar arbeta med.

Värden för vibration, ljud och damm bör därför endast användas som en guide. Arbetsgivaren är ansvarig för att följa lagstiftning för hälsa och säkerhet och för utvärdering av vibrations-, ljud- och dammnivåer genom att genomföra mätningar på arbetsplatsen.