Vanliga frågor

Vibrationer som överförs till händer och armar och orsakar tillstånd som:
 • Vita fingrar
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Skador på skelett, muskler, leder och känselnerver
 • Regelbunden och frekvent exponering för höga ivåer kan leda til permanenta skador.
 • Detta är störst risk när kontakten med vibrerande verktyg eller processer är en regelbunden del av en persons arbete. Det är osannolikt att sporadisk användning orsakar skada, men trots det bör det undvikas av personer med medicinska tillstånd som Raynauds fenomen (vita fingrar).
Effekter:
 • Blekning av fingrarna
 • Förlust av känsel i fingrarna
 • Domningar och stickningar
 • Svårighet att greppa saker
Det finns hundratals olika typer av verktyg och utrustningar som kan exponera användarrna för höga nivåer av hand/arm-vibrationer. Några av de viktigaste är:
 • motorsågar
 • bilningshammare
 • slagborrmaskiner
 • handhållna vinkelslipar
 • handhållna slipmaskiner
 • mutterdragare
 • bänkslipar
 • borr- och mejselhammare
 • motorgräsklippare
 • stukhammare
 • trimmare och häcksaxar
 • dragmaskiner

Tillverkare av utrustningar försöker generellt att förbättra vibrationsprestandan av sina produkter så nya verktyg och maskiner avger sannolikt mindre vibrationer än äldre produkter. Du erhåller fördelarna från dessa förbättringar om du inför en policy för köp av den lämpligaste utrustningen när du byter ut verktyg eller maskiner.

DEWALT är stolt över sin innovation och därför är sortimentet av borrhammare, och många andra produkter, några av de mest aktuella produkterna på marknaden. Med fokus på kontroll av vibrationer (Active Vibration Control), erbjuder DEWALTs sortiment några av de lägsta vibrationsprodukterna som finns på marknaden.

För de flesta typer av utrustning. är tillverkaren skyldig genom lag att:

 • formgiva och konstruera utrustning som orsakar minimal risk för vibrationsskador
 • informera dig om risker med vibrationer
 • informera dig om vibrationsnivåer
 • förse dig med instruktioner om hur utrustningen skall hanteras för att undvika vibrationsskador
Du bör:
 • bedömma dina anställdas hälsorisker och planera för att kontrollera dem
 • hantera risken
 • tillhandahålla lämplig utrustning för dina anställda
 • underhålla utrustningen korrekt
 • informera dina anställda om utbildning inom hälsorisker och säker användning av utrustningen
 • sörja för hälsokontroller för anställda när risker inte kan elimineras helt
 • tillhandahålla rapporter till berörda myndigheter om HAV-fall i ditt arbetslag
 • rådfråga skyddsombud eller personalrepresentant för att hantering
Dokumentationen som tillverkaren tillhandahåller bör varna dig om risker med vibrationer. Du kan även kontrollera själv om handhållna elverktyg och handmatade maskiner används regelbundet, och om så är fallet, om någon använder vibrerande verktyg varje dag.

Om så är fallet, är dina anställda utsatta för risk. Även när de använder vibrerande verktyg eller maskiner under kortare perioder så kan de vara utsatta för risk och du bör regelbundet (minst var sjätte månad) fråga dem om de har några symptom av HAV. Några enkla frågor som du kan ställa är:

 • Har dina fingrar blivit vita när de utsatts för kyla?
 • Har du haft stickningar eller domningar i fingrarna efter användande av vibrerande verktyg?
 • Har du haft några problem med musklerna eller lederna i händerna eller armarna?
 • Har du haft svårigheter med att plocka upp små föremål som skruvar eller spikar?

Om svaret på någon av dessa frågor är "ja", förutsätt att det finns en risk för HAV för dina anställda. Du bör hänvisa den anställde till en läkare och vidtaga åtgärder för att reducera exponeringen.

Det finns en mer detaljerad vägledning på vad du kan göra för att fastställa risken i HSE:s publicering "Hand-Arm Vibration".

Det finns många saker du kan göra, många vilka kostar väldigt lite och som även kan förbättra produktiviteten och produktkvalitéen, t.ex.:
 • Sök alternativa sätt att utföra arbetet som kan reducera arbetstiden med vibrerande verktyg.
 • Se till att dina anställda använder lämplig utrustningen för varje jobb (olämplig utrustning kan ta längre tid att utföra arbetet eller vibrera mer).
 • Minimera tiden som varje individ använder utrustningen med t.ex. jobbrotation.
 • Dela upp långa användningstider i perioder och fördela på flera individer.
 • Justera arbetsmiljön så att dålig hållning undviks (kan orsaka spänningar i händer och armar).
 • Ordna ställningar för att hålla material eller verktyg.
 • Underhåll verktygen enligt tillverkarens specifikationer för att undvika vibrationer. T.ex.:
 • Byt ut vibrationsfästen innan de slits ut.
 • Se till att roterande delar kollas för balans och blir utbytta vid behov.
 • Se till att verktygen är vassa.
 • Hämta råd från din branschorganisation på bästa tillämpling.
 • Hämta råd från tillverkaren om säker användning av utrustningen.
 • Inför inköpspolicy som specificerar att nya verktyg skall ha låga vibrationer (se ‘Köp av utrustning - Några användbara tips’).
 • Automatisera arbetet eller byt arbetssätt.
 • Välj produkter med antivibrationssystem.
 • Använd maskinstativ som minskar belastning och vibrationer.
Anställda behöver känna till hälsoriskerna och vad de kan göra för att reducera risken, t.ex:
 • Potentiella källor för hand/arm-vibrationer
 • Häloseffekterna av hand/arm-vibrationer
 • Riskfaktorer (t.ex. höga nivåer av vibrationer, daglig exponering)
 • Hur man känner igen och rapporterar tecken på skador
 • Sätt att undvika risk, inklusive:
 • Förändringar i arbetssätt för att reducera vibrationsexponeringen
 • Korrekt val, användning och underhåll av utrustning
 • Hur man använder verktyget för att minska grepptryck, spänningar etc.
 • Vidhållning av bra blodcirkulation på arbetet, t.ex. genom att hålla fingrarna varma och att inte röka

Du bör konsultera med ditt skyddsombud angående utbildning och information.

Lagstiftning:

När det finns risk för vibrationsexponering kräver direktivet att arbetsgivaren:

 • Uppskatta exponeringsnivå
 • Minska exponeringen till ett minimum
 • Ge information och utbildning
 • Erbjuda häslokontroller och minska exponeringen
 1. 25 miljoner personer i riskzon
 2. Över 5 miljoner exponeras för farliga nivåer av HAV
 3. 1 miljon personer lider av kraftiga symptom
 4. Årlig kostnad för Englands ekonomi över 500 miljoner euro
 5. Årlig kostnad för Europas ekonomi 5 miljarder euro?
Målsättningen är att reducera antalet skador orsakade av överexponering av höga vibrationsnivåer på grund av för stor användning av elverktyg.
 • Tillverkningsindustrin
 • Fastighetsskötare
 • Snickare
 • Elektriker
 • Rörmokare
 • Byggarbetare
Genom att upprätta tillåtna användningsnivåer beroende på maskinens vibrationer……

Vibrationer mäts i:

m/s²

Exponeringsvärde för användning (EAV)< 2.5 m/s² daglig exponering
SÄKER ANVÄNDNING

Exponeringsgränsvärde (ELV)=< 5 m/s² daglig exponering
UTVÄRDERING KRÄVS

Exponeringsgränsvärde (ELV)=> 5 m/s² daglig exponering (ELV)
Användningstiden begränsas beroende av vibrationsnivå

 
m/s² = 
 X² + Y² + Z²

Vektorsumman av X,Y & Z

2002/44/EC kräver denna standard